Analiza ESG

2023-04-21

Analiza ESG

ESG to skrótowiec od angielskich słów Environmental, Social, and Governance, czyli środowiskowych, społecznych i zarządczych. ESG to podejście do inwestowania, które uwzględnia nie tylko aspekty finansowe, ale również wpływ inwestycji na otoczenie, społeczeństwo oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W praktyce oznacza to uwzględnienie w procesie inwestycyjnym kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz skutecznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. ESG jest coraz bardziej popularne wśród inwestorów, którzy chcą inwestować swoje środki w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny.

 

marketing szeptany cennik

 

Kto raportuje ESG ?

Raporty dotyczące ESG zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 r. Obowiązek raportowania niefinansowego za 2024 r. (w 2025 r.). ESG to kryteria związane z odpowiedzialnymi inwestycjami, które są raportowane przez różne podmioty. Do najważniejszych należą:

 • Firmy notowane na giełdach, które muszą publikować raporty ESG zgodnie z wymaganiami rynkowymi,
 • Firmy ratingowe, które przygotowują raporty ESG dla różnych firm,
 • Organizacje pozarządowe, które oceniają przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Kryteria ESG

Poniżej przedstawiam przykładowe kryteria ESG:

Środowiskowe:

 • Emisja gazów cieplarnianych i inne zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
 • Zarządzanie odpadami i produktami
 • Używanie energii odnawialnej i efektywność energetyczna
 • Ochrona bioróżnorodności i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Społeczne:

 • Relacje z pracownikami i prawa pracownicze
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Dywersyfikacja zatrudnienia i równość szans
 • Wymiar etyczny w relacjach z klientami i dostawcami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Zmiany klimatyczne i wpływ na lokalną społeczność

Zarządcze:

 • Skład i kompetencje zarządu
 • Systemy i procedury zarządcze
 • Kontrola nad korupcją i nadużyciami
 • Inwestycje w badania i rozwój oraz innowacje
 • Polityka wynagrodzeń i programy motywacyjne

Kryteria ESG są dynamiczne i ewoluują wraz z postępem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i nowych wyzwań, takich jak pandemia COVID-19.

 

ESG

 

Wytyczne do raportowania ESG

Wytyczne do raportowania ESG (Environmental, Social and Governance) określają standardy, którymi powinny kierować się przedsiębiorstwa i organizacje, aby dostarczyć wiarygodne, transparentne i porównywalne informacje dotyczące swojego wpływu na środowisko, społeczność oraz zarządzanie.

Najważniejsze wytyczne do raportowania ESG to:

 • Zdefiniowanie istotnych kwestii ESG dla przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo powinno określić, które kwestie ESG są najważniejsze dla jego biznesu i jego interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy czy społeczność.
 • Określenie zakresu raportowania – przedsiębiorstwo powinno precyzyjnie określić, jakie informacje ESG będą zawarte w raporcie, jakie obszary działalności będą objęte raportowaniem i jakie jednostki organizacyjne będą uwzględnione.
 • Jakość informacji – przedsiębiorstwo powinno dostarczyć wiarygodne i rzetelne informacje, oparte na rzeczywistych danych, a także określić, jakie metody i wskaźniki zostały użyte do ich gromadzenia i analizy.
 • Porównywalność informacji – przedsiębiorstwo powinno stosować standardy i wytyczne, które pozwalają na porównywanie informacji ESG między przedsiębiorstwami w tej samej branży.
 • Regularność raportowania – przedsiębiorstwo powinno regularnie publikować raporty ESG, aby informacje były aktualne i adekwatne do sytuacji biznesowej.
 • Audyt niezależnego podmiotu – przedsiębiorstwo powinno przeprowadzać audyt niezależnego podmiotu, aby zweryfikować informacje zawarte w raporcie ESG.

Przestrzeganie powyższych wytycznych umożliwia przedsiębiorstwom dostarczenie informacji ESG na wysokim poziomie, co z kolei zwiększa ich wiarygodność w oczach inwestorów, klientów i innych interesariuszy.

 

ESG w wycenie przedsiębiorstw

Analiza ESG jest coraz częściej wykorzystywana w wycenie przedsiębiorstw. Wskazuje się, że czynniki ESG mają wpływ na długoterminową wartość rynkową spółki, a zatem wycena powinna uwzględniać te kwestie. Czynniki ESG wpływają na wartość rynkową przedsiębiorstwa na kilka sposobów. Po pierwsze, w przypadku spółek dobrze zarządzających kwestiami ESG, inwestorzy są bardziej skłonni do inwestowania w takie spółki, co prowadzi do wzrostu wartości rynkowej. Po drugie, kwestie ESG mogą wpłynąć na ryzyko związane z inwestycją, co również wpływa na wartość rynkową. Spółki, które nie radzą sobie z kwestiami ESG, mogą być bardziej narażone na ryzyko regulacyjne, ryzyko reputacyjne i ryzyko finansowe, co prowadzi do spadku wartości rynkowej. Dlatego też, analiza ESG powinna być uwzględniona w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Firmy zajmujące się wyceną coraz częściej wykorzystują modele wyceny ESG, które obejmują takie czynniki jak polityka środowiskowa i klimatyczna, zarządzanie ryzykiem, prawa pracownicze, etyka i zarządzanie korporacyjne. Uwzględnienie kryteriów ESG w wycenie przedsiębiorstwa może pomóc inwestorom w dokonywaniu bardziej świadomych i długoterminowych decyzji inwestycyjnych.

 

Raportowanie ESG – studia podyplomowe

Oto lista niektórych polskich uczelni oferujących studia podyplomowe z zakresu raportowania ESG:

 • Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe ESG Manager
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Studia Podyplomowe ESG i Impact Investing
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia Podyplomowe CSR i Raportowanie Społeczne
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Podyplomowe Zarządzanie Odpowiedzialnością Społeczną
 • Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe Zarządzanie Odpowiedzialnością Społeczną i Etyką Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Studia Podyplomowe Etyka i Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Warto jednak zaznaczyć, że lista ta nie jest wyczerpująca i istnieją jeszcze inne uczelnie oferujące studia podyplomowe z zakresu raportowania ESG.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530